facebook

Szanowni Państwo,
Spełniając nasz obowiązek wynikający ze zmiany przepisów dotyczących przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi poniższymi informacjami.Zmiany w Polityce Prywatności firmy usługowej B.T.
Jak zapewne już Państwo doskonale wiedzą z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy Polityki Prywatności obowiązujące w strukturze organizacyjnej naszej firmy.

Administratorem danych osobowych (dalej: Administratorem) jest firma usługowa B.T., NIP 914 139 86 30
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Firma usłeugowa B.T. Galowice ul. Dębowa 7 55-020 Żórawina lub poczty elektronicznej e-mail sklep@kocimietka.pl
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika w celu świadczenia usług w ramach sklepu i strony internetowej kocimietka.pl (dalej: Sklep), w tym obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji, obsługi wysyłki zamówienia, obsługi zapytań technicznych i handlowych, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, czyli niezbędności przetworzenia danych osobowych w celu wykonania umowy.
Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania produktów oraz usług. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora to:
przypisany identyfikator użytkownika (ID),

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres(y) pocztowe

Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do realizacji usług.
W związku z realizacją świadczonych usług Administrator powierzy dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

  • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  • podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności elektronicznych,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
  • firmom kurierskim i spedycyjnym (w związku z realizacją zamówień).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia powierzonych danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej e-mail sklep@kocimietka.pl ze stosownym żądaniem. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach jego działalności.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do wykonania umowy i/lub usługi.
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy i/lub usługi przez Administratora na rzecz strony powierzającej swoje dane osobowe, a dodatkowo przez czas ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz dla spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów w szczególności podatkowych i rachunkowych. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe przetwarzane są także w celach statystycznych oraz badania rynku pod kątem zachowania i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej, po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach eSklepu.

Kategorie danych osobowych:

  • przypisany adres IP